Skip to content

Daily Archives: martie 25th, 2024

Enttäuschung / Dezamăgire

Der Sinn des Lebens? So einfach wie banal: das Leben. === Sensul vieţii? Pe cât de simplu pe atât de banal: viaţa.